KVKK Aydınlatma Metni

İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. 

 

İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni 

 

İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. olarak (“İDEAL DATA) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla İDEAL DATA, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir. 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri 

Veri sorumlusu: İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. 

Adres Kuştepe Mah. Leylak SkNursanlar İş Merkezi No:1/18 Şişli/İstanbul 

Tel: 0(212) 385 35 35 

E-posta : bilgi@idealdata.com.tr 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz;  

 • Şirketimiz ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,  
 • Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişime geçilmesi, sosyal medya ve diğer elektronik mecralardan yapılacak kampanyalar, abonelikler ve veri analizi uygulamaları, 
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 
 • Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, amaçları ile işlenir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışanları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, grup şirketlerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir. 

 

Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız 

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir. 

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’un 11. maddesinde belirtilen;     

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. 

 

Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı  

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@idealdata.com.tr adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. https://idealdata.com.tr/downloads/KVKK/KVKK_Basvuru_ve_Bilgi_Talep_Formu.pdf 

 

Başvuruda; 

 1. Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, 
 5. Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.