Son Kullanıcı Sözleşmesi

“KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE BASARAK HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN SON KULLANICI ŞART VE KOŞULLARINI (SKŞK) DİKKATLE OKUYUNUZ. EĞER SİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ ŞİRKET BU SKŞK’Yİ KABUL ETMEZSENİZ, “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAMAYIN, BU KOMUTU AKTİF HALE GETİRMEYİN VE HİZMETLERİ KULLANMAYIN.

“KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLADIĞINIZDA, ŞART VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE GÖNÜLLÜ OLARAK VE BUNLARI İSTEYEREK KABUL ETTİĞİNİZ VE BU SKŞK’A MUVAFAKAT VERİP KABUL ETTİĞİNİZ ANLAŞILACAKTIR VE BU NOKTADAN SONRA HİÇ BİR ŞEKİLDE BUNU REDEDEMEZ VE ÖNLEYEMEZSİNİZ.

Bu belgedeki SKŞK, Kullanıcı (Abone) tarafından elektronik olarak Kabul edildiği anda ve tarihte Kabul edilerek İdeal Data Finansal Hizmetler A.Ş. ve/veya İştirakleri lehine (bu belgenin devamında “İdeal Data” olarak anılacaktır) Kullanıcı tarafından Hizmetlerin kullanımı için yürürlüğe girmiş sayılacaktır ve Kullanıcıyı bu belgede belirtilen tüm şartlar ve koşullara uyum noktasında bağlamaktadır.

Bu SKŞK da, bağlam ve konu tersini gerektirmediği sürece, aşağıdaki kelimeler ve ifadeler aşağıdaki anlamları taşıyacaktır:

“İştirak”: İdeal Data tarafından kontrol edilen, onu kontrol eden veya ortak yönetim içinde olan bir tüzel kişiliktir (ancak bu durum sadece kontrol ilişkisi sürerken geçerlidir). “Kontrol” kelimesi burada bir tüzel kişiliğin direkt veya dolaylı mülkiyetinin veya ihraç edilen hisseler veya diğer menkul değerlerinin veya bunların getirdiği oy haklarının veya bu tüzel kişiliği yöneten yönetim kurulu veya komisyonun atanmasında %50 veya daha fazla hakka sahip olma durumu anlamına gelir,

“Alacak/Hak Talepleri” veya “Zararlar”: Tüm borçları, yükümlülükleri, zararları, tazminatları, cezaları, hak taleplerini, davaları, maliyetleri, mahkeme kararlarını, mahsuplaşma anlaşmalarını ve bu çerçevedeki tüm unsurları ve aşağıdakileri de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm giderleri içeren bir anlamı vardır, i) direkt, dolaylı, cezai, özel, sonuçsa ve arızi zararlar ve ii) idari masraflar, mahkeme giderleri ve avukat ve denetçi giderleri ve harcamaları kapsamaktadır,

“İdeal Data”: İdeal Data Finansal Hizmetler A.Ş., Eski Büyükdere Caddesi, Bilek İş Merkezi, A Blok, Kat:2
4.Levent-İstanbul/Türkiye, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş olan bir şirkettir,

“Son Kullanıcı Anlaşması”: Kullanıcı ve İdeal Data arasında, Kullanıcıya Hizmetlerin sunulması için yapılmış olan anlaşmanın tamamıdır ve herhangi abonelik formu/uygulama formu/fatura/fiyat teklifini (elektronik veya diğer şekillerde) ve bu SKŞK’ yi kapsamaktadır,

“Fors Majör Durum”(Mücbir Hal): Kullanıcı veya İdeal Datain ağır ihmali veya kötü niyetli hareketleri haricinde tarafların kontrolü dışında olan halleri kapsamaktadır ki bunlar aşağıdakileri kapsar ve bunlarla sınırlı değildir; Doğal Afetler, yangın, sel, savaş, isyanlar, grevler, terörizm, blokajlar, sabotajlar, ambargolar, salgın hastalıklar, depremler, her türde endüstriyel anlaşmazlıklar (o Tarafın kendi çalışanlarını veya o Tarafın iştirakinin çalışanlarını kapsayan ihtilaflar hariç), yıldırım düşmesi, patlamalar, sivil hareketler, kötü niyetli zarar vermeler, fırtınalar, boralar, malzeme kıtlıkları, ekipman arızaları, yazılım sorunları, Bilgi Sağlayıcısı veya diğer üçüncü şahsın ihmalleri veya eylemleri, kendi sınırları veya sözleşme sınırları içinde devletin yaptırımları, halk düşmanlarının eylemleri, sivil veya askeri otoritenin veya diğer düzenleyici kurumların eylemleri ve tüm bunlarda nötürü ortaya çıkan yetersizlik ve acizlik durumları,

“Fikri Mülkiyet”: Fikri Mülkiyet zihinsel olarak yaratılan tüm unsurları kapsar: keşifler, ticari olarak kullanılan edebi ve sanatsal çalışmalar ve semboller, isimler, resimler, ve tasarımlar ki bunlara telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, coğrafi uygulamalar, endüstriyel tasarımlar, patentler, ifşa edilmemiş bilgilerin korunması, sözleşme lisanslarında rekabete karşı olan uygulamaların kontrolü dahildir,

“Fikri Mülkiyet Hakları”: Dünyadaki herhangi yerdeki, tescil edilmiş olsun veya olmasın herhangi Fikri Mülkiyetteki haklar anlamına gelir,

“Bilgi”: İdeal Data tarafından hizmetler çerçevesinde aktarılan piyasa fiyatları, hacimler, pazarlar ve diğer bilgileri kapsayan ve bunlarla sınırlı olmayan tüm finansal bilgiler anlamına gelir,

“Bilgi Sağlayıcısı”: İdeal Data’ya, İdeal Data’nın Kullanıcıya Hizmetler sağlarken işlemesi ve kullanması için bilgiler sağlayan tüzel kişilik anlamına gelir. Bu SKŞK amaçları çerçevesinde, Bilgi Sağlayıcı terimi İdeal Data’ya zaman zaman bilgi sağlayacak tüm mevcut ve/veya gelecekteki tüzel kişileri kapsayacaktır,

“Taraf/Taraflar/Her iki Taraf”: Duruma göre, İdeal Data ve/veya Kullanıcı anlamına gelir,

“Gerçek zamanlı veriler”: Her bilgi sağlayıcının sunduğu piyasa verileri anlamına gelir ve bunlar gecikmesiz bilgilerdir,

“Kullanıcı(Abone)”: Hizmetler için üyelik abonelik/hakkı kazanmış ve İdeal Data için bu SKŞK’ yi imzalamış olan herhangi tüzel veya gerçek kişidir,

“Abonelik Ücretleri”: Bunun anlamı Kullanıcının ödemesi gereken ve yürürlükte olan tüm ücretler ve ilgili abonelik formu, başvuru formu, sipariş formu, fatura, fiyatlandırmadaki (elektronik ve diğer) diğer, Kullanıcı tarafından ödenecek tutarlar anlamına gelir,

“Sistem”: Bunun anlamı İdeal Data tarafından kullanılan bilgi sistemidir ve bu Sistem, Bilgileri toplar, işler ve yayar,

“Hizmetler”: Bunun anlamı finansal piyasa bilgileri ve diğer alakalı içeriğin İdeal Data tarafından Kullanıcıya ürünler gamı içerisinde iletilmesi, alınması ve yayınlanması süreçleridir. İdeal Data tarafından sunulan Hizmetlerin kullanım hakkı Kullanıcıya özeldir ve herhangi kişi ve diğer tüzel kişiliklere devir edilemez,

“Yazılım”: Yazılım İdeal Data tarafından sunulan yazılım anlamına gelir ve bilgisayar yazılımlarını, programları, ilgili medyayı, yazılı materyali, online veya elektronik dokümantasyonu ve internet bazlı hizmetleri kapsar,

“Süre/Geçerlilik Süresi”: Anlamı, Hizmetlerin kullanımı için geçerli olan herhangi abonelik formu, sipariş formu, fatura, fiyatlandırmada bahsedilen herhangi sure veya İdeal Data’ nın Kullanıcıya yönelik hizmetlere erişim hakkı iznini verdiği tarihte, Yazılımın kurulumu ile devam eden ve Hizmetlerin bu SKŞK üzerine fesih edilene veya askıya alınana dek devam ettiği dönem anlamına gelir,

 

 1.Fikri Mülkiyet Hakları:

Kullanıcı Kabul, taahhüt ve tasdik etmektedir ki İdeal Data ve Bilgi Sağlayıcıları belirli ticari markalarda, hizmet markalarında, ticari isimlerde, kurum adlarında ve Bilgi Sağlayıcısının çalıştığı piyasalarda düzenlenen bazı unsurlarda Fikri Mülkiyet Haklarına sahiptir ve bunların tamamı İdeal Data veya Bilgi Sağlayıcılarının Fikri Mülkiyetini oluşturur. Kullanıcı bu bilgileri İdeal Data veya Bilgi Sağlayıcılarının haklarını herhangi şekilde ihlal edecek şekillerde kullanmamayı Kabul eder. Kullanıcı İdeal Data tarafından verilen herhangi telif hakkı bildirimleri ve diğer müseccel bildirimleri değiştirmemeyi, iptal etmemeyi veya gizlememeyi veya bunları İdeal Data veya Bilgi Sağlayıcının ticari marka veya hizmet markaları dışında kullanmamayı Kabul ve taahhüt eder.

 2.Yazılımın Mülkiyeti

İdeal Data Kullanıcıya aşağıdaki özelliklerdeki Yazılımı vermekte ve Kullanıcı da iş bu belge ile Yazılım ve verilen dokümanlar için sınırlı ve kısıtlanmış bir lisansı Kabul etmektedir ki bunun içeriği (“Dokümantasyon”) kişisel kullanım için, münhasır olmayan, devredilmeyen, transfer edilmeyen bir şekilde olacaktır. Yazılım İdeal Data ve İştiraklerinin malıdır. Kullanıcı Hizmetleri alması bu Yazılımın satışı anlamına gelmez. Fikri Mülkiyet ve/veya Yazılımdaki haklar İdeal Data’ya ait olmaya devam eder. Kullanıcı Yazılımın kaynak kodu veya herhangi uygulama kodunu değiştirmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, demonte etmemeyi veya ters mühendislik uygulamalarına tabi tutmamayı veya Yazılıma dayanan diğer türev çalışmaları gerçekleştirmemeyi, Yazılımı kiralamamayı, lease etmemeyi, dağıtmamayı veya yeniden satmamayı veya üçüncü şahıslara bunları yapmak üzere yetki vermemeyi Kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı logolar, ticari markalar, internet linkleri, patent veya telif hakkı bildirimlerini, gizlilik veya müseccel açıklamaları ve Yazılım veya ilgili dokümanlar üzerinde veya içindeki diğer bildirim ve işaretlemeleri gizlemeyecek, çıkarmayacak veya değiştirmeyecektir. Lisans alan sıfatı ile, Kullanıcı Yazılımın orijinal olarak veya müteakiben kayıtlı olduğu medyanın sahibidir ve ancak bunlardaki içeriğin sahibi değildir. Bu surette verilen içerik SKŞK’ nın geçerlilik süresiyle sınırlıdır ve Sürenin sona ermesi veya önceden feshiyle iptal edilecektir (hangisi önceyse).

 3.Şifre Politikası:

3.1 İdeal Data, Kullanıcıya Hizmetle bağlantılı olarak kullanılabilecek şifreler ve hesaplar verecek/atayacaktır. Kullanıcı tam kendi başına bu şifreler ve hesabın gizliliğini sağlamakla sorumludur. Kullanıcı, İdeal Data’ ya şifrelerin ve/veya hesapların herhangi yetkisiz kullanımı ve/veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bildirecektir. Kullanıcı, kendi hesabına dair gerçekleşen tüm aktivitelerden sorumludur. Kullanıcı her çalışma sürecinin sonunda oturumdan çıkacaktır. Her şifre sadece bir Kullanıcı tarafından kullanılmalıdır.

3.2 Kullanıcı, İdeal Data’ ya şifre veya hesabın yetkisiz herhangi kullanımı veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bildirecektir. İdeal Data, Kullanıcının bu şartlara uyamamasından ötürü ortaya çıkan herhangi zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

3.3 Kullanıcı iş bu belge ile kendisinin bu Yazılıma dair aşağıdaki korsanlık karşıtı politikaya uyacağını ve şartsız destek vereceğini Kabul ve taahhüt eder:-

a. Kullanıcı hiçbir durumda Yazılımın izinsiz herhangi kopyasını üretmeyecek veya kullanmayacaktır ve Yazılımın kullanımıyla ilgili düzenleyici lisans uyacaktır.

b. Kullanıcı direkt veya dolaylı olarak korsan, lisanssız veya sahte yazılımın üretimi, dağıtımı, temini veya kullanımında rol almayacaktır.

c. Kullanıcı Yazılıma dair herhangi korsanlık, izinsiz çoğaltma, Yazılım ve Hizmetlere dair fikri mülkiyet haklarının herhangi ihlaline dair herhangi bilgi aldığında veya benzer durumlardan şüphelendiğinde bunu derhal bildirecektir ve herhangi şartsız olarak, Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali veya korsanlığa dair sözlü veya uhdesindeki belgeli kanıtlar ve/veya beyanlarını sunacaktır.

 4. Bilginin Yetki Çerçevesinde Kullanımı:

4.1 Kullanıcı sadece bu SKŞK’ ya göre Bilgileri alma ve kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından bilgilerin herhangi başka şekilde kullanımı, bunların yeniden transferi veya kısmen veya tamamen yeniden işlenmesi de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasaktır.

4.2 Kullanıcı bir organizasyon olması durumunda, bilgi sadece söz konusu organizasyon tarafından kurum içerisinde organizasyon ve çalışanları tarafından kullanılacaktır ve herhangi başka kişiye veya tüzel kişiliğe dağıtılamaz. Herhangi şüpheye mahal vermemek için, ‘kurum içi kullanım’ Kullanıcının bilgi paylaştığı üçüncü şahısların kullanımını da kapsar ancak bunlara Bilgilerin satışı veya bundan menfaat temin edecek şekilde verilmesi söz konusu olamaz (üçüncü şahısların söz konusu kullanımının Kullanıcının ticari faaliyetlerinin ayrılmaz ve dahili bir parçası olması haliyle).

4.3 Kullanıcı ayrıca herhangi üçüncü şahsın Bilgileri herhangi kanun dışı amaçla kullandırmamayı ve buna izin vermemeyi Kabul eder.

4.4 Eğer İdeal Data ile Bilgi Sağlayıcısı arasındaki anlaşma herhangi nedenle askıya alınırsa veya fesih edilirse Kullanıcı ayrıca kendisinin İdeal Data’ dan Bilgilerin alınmasına dair düzenlemenin bildirim gerekmeksizin hemen askıya alınacağı veya fesih edileceğini Kabul eder.

4.5 Kullanıcı, İdeal Data’nın buna ihtiyaç duyması durumunda Hizmetlerin kullanımından önce bilgilerin alınması için başvuruda bulunmayı ve bunun için yazılı onay almayı Kabul eder ve ayrıca İdeal Data tarafından kendisi veya Bilgi Sağlayıcısına dair şartları, kısıtlamaları ve sınırlamalarına uymayı da Kabul eder ve bu hususlar ilgili ücret ve masrafların ödenmesini de kapsar.

 5. Abonelik Ücretleri:

Abonelik Ücretleri şu anda Hizmetler ve diğer finansal içerik içindir ve İdeal Data tarafından zaman zaman bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Abonelik ücretleri aylık, üç ayda bir, altı ayda bir ve yılda bir olarak ödenecektir ve Kullanıcı bu konuda tabi olduğu vergiler, harçlar ve ücretleri kanuna ve yetkili makamların yönetmeliklerine uygun olarak İdeal Data’ya, Sermaye Piyasasına veya diğer ilgili kurumlara ödeyecektir. Bu Abonelik Bu Abonelik Ücreti geri ödenmez. İdeal Data Kullanıcı tarafından hukuki süreçler içerisinde ödenmesi gerekecek herhangi ödenmemiş Abonelik Ücretini tahsil etme hakkını saklı tutar.

 6. Kullanıcılardan Alınan Bilgiler:

Kullanıcıya bu SKŞK’ya göre verilen tüm bilgiler Kullanıcının talebiyle sunulmaktadır. İdeal Data, herhangi Bilgi Sağlayıcısı ve/veya denetçilerinin gerek duyduğu herhangi ilave bilgiyi yazılı olarak talep edecektir. Talep edilen bilgilerin derhal temin edilememesi durumunda, bu, talep yerine getirilene dek Hizmetlere erişimin derhal askıya alınması sonucunu doğuracaktır.

 7. Gizlilik:

Bu belgedeki ilişki nedeniyle, Kullanıcının yazılımla ilgili ve İdeal Data için gizli olan ve büyük öneme haiz olan belirli bilgiler ve materyallere erişimi olacaktır ve bu bilgiler (“Gizli Bilgiler”), üçüncü şahıslara ifşa edilmeleri halinde zarar görüp değer kaybedebilecektir. İdeal Data’nın Gizli Bilgileri aşağıdaki bilgileri kapsar ve bunlarla sınırlı değildir:
bariz şekilde gizli olarak belirlenmiş olan bilgiler, halka açık internet ile kamuya açık olmayan Hizmetlerin özellikleri ve fonksiyonları (bunların ekran resimleri dahil), gelecekteki ürün planları, Kullanıcıya sağlanan dokümanlar veya spesifikasyonlar, bu SKŞK ticari şartları (fiyatlandırma dahil), bu SKŞKdaki herhangi sipariş formu, iş beyanı, programlar, ekler ve bunlardaki tadiller, performans ve güvenlik testi sonuçları ve Kullanıcıya İdeal Data’nın sağladığı diğer müseccel, finansal ve ticari faaliyet bilgileri. Kullanıcı kendisinin ve çalışanlarının, temsilci ve yüklenicilerinin (bu SKŞK uygulamaları kapsamı haricinde) Gizli Bilgileri hiçbir şekilde herhangi kişi, firma veya ticari faaliyete ifşa etmeyeceği veya yaymayacağını Kabul ve taahhüt eder, bunun istisnası ise İdeal Data’nın yazılı olarak izin verebileceği herhangi amaçtır. Kullanıcı tüm Gizli Bilgileri kendi Gizli Bilgilerinde uyguladığı özenle saklayacak ve kullanacaktır ve kendi Gizli Bilgilerini korumak için makul özeni gösterecektir. Yukarıdakilere ters düşmemek kaydıyla, “Gizli Bilgiler” aşağıdakileri kapsamaz:

a. Kullanıcı tarafından Gizli Belgeler elde edilmeden önce de ve bunlara başvurmaksızın, zaten bilinen bilgiler,

b. Kullanıcının herhangi ihmali veya eylemi dışında kamu tarafından bilinir hale gelen bilgiler,

c. Kullanıcı tarafından İdeal Data’nın Gizli Bilgilerine başvurmaksızın ve bağımsız olarak geliştirilmiş olan bilgiler,

d. Gizli Bilgilere dair herhangi yükümlülüğü olmayan bir üçüncü şahıstan alınmış olan bilgiler,

 8. Tazminat:

8.1. İdeal Data masrafları kendisine ait olmak üzere, Kullanıcıya karşı herhangi üçüncü şahsın herhangi kanunen geçerli telif hakkı, patent, ticari sır veya fikri mülkiyet hakkını ihlal etmesi iddiasıyla açılan herhangi dava, başlatılan hukuk süreci, hak talebi veya iddialara karşı savunma yapacak ve kendi inisiyatifinde, bu hak talepleri veya hukuk süreçleriyle veya iddialarla ilgili anlaşmalara gidebilecekti rve Kullanıcının kendisine bu ihlal iddiası, hak talebi veya hukuk sürecine dair derhal yazılı bildirimde bulunması ve İdeal Data’ya gereken yetkileri vermesi şartıyla nihai mahkeme kararları ve anlaşmalarla ilgili aksiyon alıp gereklerini yapacaktır. İdeal Data’nın bu hak talebi, iddia veya hukuk sürecini savunmak ve bu konularda müzakereler ve anlaşmalar yapmak için münhasır hak ve inisiyatifi olacaktır ve Kullanıcı İdeal Data’nın önceden yazılı muvafakati alınmadığı sürece bu hak talebi, iddia veya hukuk süreciyle ilgili anlaşmaya gitme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, İdeal Data’nın hak taleplerine karşı savunmasını yapabilmesi için makul çerçevede ihtiyaç duyabileceği yardım ve bilgileri sunacaktır. Herhangi ihlal iddiası, bununla ilgili hukuk süreci veya hak talebi ortaya çıkarsa, İdeal Data kendi inisiyatifinde ve giderleri kendisine ait olmak üzere aşağıdakileri yapabilir (i) Kullanıcı için Yazılımın veya ihlale konu olan bölümünün kullanımını sağlayabilir;veya (b) Yazılım veya bunun ihlal kapsamındaki bölümünü değiştirebilir veya tadil edebilir; veya (c) Yazılım veya bunun ihlal kapsamındaki bölümünü aynı veya daha iyi yetkinliklere sahip bir diğer yazılımla değiştirebilir; veya (d) bu SKŞKyı fesih edip Kullanıcıya, Kullanıcı tarafından ödenmiş tutarı, kullanım ve fesih dönemine göre kalan süreye göre orantılı şekilde hesaplanmak üzere geri ödeyebilir. Yukarıdaki yükümlülükler bu ihlalin aşağıdaki durumlarda ortaya çıkması halinde geçerli olmayacaktır: (a) Yazılımın bu SKŞKda belirtilen şeklin dışında kullanılması halinde; (b) Yazılımın İdeal Data tarafından sağlanmamış olan diğer ürünler, ekipman, cihazlar, yazılım, sistemler veya verilerle kullanılması ve söz konusu hak talebinin bu tip bir beraber kullanımı içermesi halinde; veya (c) eğer ihlal bir modifikasyon veya beraber kullanım sonucu ortaya çıkmışsa, Yazılımın, İdeal Data veya İdeal Data’nın yetkili temsilcisi dışında bir üçüncü şahıs tarafından değiştirilmesi, modifikasyonu veya özelleştirilmesi halinde.

8.2. Kullanıcı İdeal Data ve İştiraklerini, İdeal Data’yı kontrol eden herhangi kişiyi (varsa), direktörlerini, memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, avukatlarını, ortak marka kullanıcılarını ve diğer ortaklarını Kullanıcı tarafından bu SKŞKnın ihlalinden veya hizmetlerin kullanımından veya İdeal Data’nın ve/veya İştiraklerinin fikri mülkiyet haklarının ihlalinden ötürü veya herhangi üçüncü şahsın Kullanıcının direkt veya dolaylı ihlali, göz ardı etmesi, kasıtlı temerrüdü, kasıtlı veya kasıtsız aksiyonları sonucu (yazılımın telif hakkı, ticari marka, korsanlık, değişiklik, uygulama kodunu değiştirmek, kaynak koda dönüştürmek, demonte etmek veya ters mühendislik uygulamalarına tabi tutmak, lisanssız Yazılımın kullanımları, üretim, dağıtım ve temini dahil) ortaya çıkabilecek tüm zararlar, maliyetler, giderler, cezalar, tazminatlar, hukuk süreçleri, avukatlık ücretleri, talepler ve hak taleplerine karşı tazmin edecektir.

 9. Sınırlı Garanti:

9.1 İdeal Data SİSTEMDE BULUNAN VEYA SİSTEMDEN AKTARILAN BİLGİLERİN EKSİKSİZ, SÜREKLİ OLARAK VE KISA VE ÖZ BİÇİMDE AKTARILMASI İÇİN TÜM GAYRETİNİ GÖSTEREK ÇALIŞACAKTIR, SÖZ KONUSU DURUM BİLGİ SAĞLAYICISINDAN BİLGİLERİN TEMİNİNE VE AYRICA BİLGİLERİN AKTARILDIĞI İLETİŞİM HATLARININ OPERASYONEL PERFORMANSINA DA BAĞLIDIR.

9.2 KULLANICI AÇIKÇA ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTEDİR Kİ: KULLANICININ HİZMETLERİ KULLANIMI SADECE KULLANICIYA AİT OLAN BİR RİSKTİR. HİZMETLER KULLANICIYA VERİLMESI “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLAN HALİYLEDİR”. YUKARIDA BELİRTİLENLERE TERS DÜŞMEMEK KAYDIYLA, İdeal Data GEREK AÇIK GEREK İMA EDİLMİŞ OLSUN HER TÜRDEKİ DİĞER GARANTİ, TAAHHÜT VE ŞARTLARDAN FERAGAT ETMEKTEDİR, BUNLAR TİCARİ KULLANIM, SAĞLAMLIK, EKSİKSİZLİK, DOĞRULUK, DOĞRU ZAMANLAMA VE YAZILIMIN HİÇ KESİNTİSİZ, HATASIZ VE VİRÜS VEYA ARIZASI OLMADAN ÇALIŞACAĞINA DAİR KONULARINDAKİ GARANTİLERİ, BEYAN VE TAAHHÜTLERİ KAPSAR VE BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR.

 10. Sorumluluktan Feragat:

NE İdeal Data NE DE BİLGİ SAĞLAYICILAR KULLANICI VEYA HERHANGİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, NEDENİ NE OLURSA OLSUN HİZMET VEYA BİLGİLERDEKİ HERHANGİ HATADAN, ATLAMA VEYA İHMALDEN ÖTÜRÜ VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİMİNDEKİ GECİKMELER VEYA KESİNTİLERDEN ÖTÜRÜ VEYA BUNLARDAN DOLAYI ORTAYA ÇIKABİLECEK HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN ÖTÜRÜ MESUL OLMAYACAKTIR. İdeal Data SİSTEMDEKİ BİLGİLERE GÜVENEREK VE BAŞVURARAK VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ÖTÜRÜ ORTAYA ÇIKABİLEN DİREKT VEYA DOLAYLI, SONUÇSAL, TAZMİNİ, GERÇEK, CEZAİ, ÖZEL, ARIZİ VEYA EMSAL TÜM ZARAR VE KAYIPLARA KARŞI SORUMLULUKLARDAN FERAGAT ETMEKTEDİR.

 11. İstisnalar ve Sınırlamalar:

Bazı bölgeler belirli garantilerin, taahhütlerin ve şartların sınırlanması veya istisna tutulmasını veya arıziye dolaylı zararlar için bu tip sınırlamalar ve istisnaları yasaklamaktadır. Buna göre, SKŞKya dair yukarıdaki sınırlamaların bazıları Kullanıcı için geçerli olmayabilir.

 12. Kullanıcının Temerrüdü:

İdeal Data aşağıdaki konularda listelenen tespitleri yapması halinde bunların Kullanıcıya ait kusur ve ihmaller olduğuna karar verecektir:-

a. Kullanıcı bu SKŞKdaki herhangi hükmü önem arz edecek şekilde veya ısrarla ihlal ederse (eğer bu ihlal giderilemiyorsa) ve yazılı olarak bu ihlalin giderilmesi talebi alınmasına rağmen, müteakip on beş (15) gün içerisinde bu kusur hale giderilememişse;veya

b. Kullanıcının bu SKŞKdaki beyanlarının herhangi biri gerçek dışıysa;veya

c. Kullanıcı karşı bir iflas veya borçların tasfiyesi başvurusu yapıldıysa veya paralel bir hukuki süreç başlatıldıysa;veya

d. Kullanıcı, Yazılımdaki ve Hizmetlerdeki Fikri Mülkiyet Haklarını herhangi ihmal, kasıtlı ihmal veya kusur nedeniyle ihlal eder veya çiğnerse, yukarıda belirtilen haklara halel gelmeksizin, İdeal Data, Kullanıcıya karşı yürürlükteki kanunlara göre hukuk süreci başlatma hakkını saklı tutar.

 13. Kullanıcı Tarafından Fesih:

Kullanıcı bu SKŞKyı İdeal Data’ya bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla fesih edebilir. Bu feshe müteakiben, Kullanıcı herhangi Abonelik Ücretini (varsa) geri alma hakkına sahip olmayacaktır ve derhal İdeal Data tarafından sağlanan tüm bilgileri kullanmayı sona erdirecektir.

 14. İdeal Data tarafından Fesih:

14.1 Belgedeki diğer hususlara ters düşmemek üzere, İdeal Data bu SKŞK’ yı:

a. herhangi neden bildirmeden ve Kullanıcıya bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla; veya

b. Kullanıcının Yazılım ve/veya Hizmetlerdeki Fikri Mülkiyet Haklarını veya bu SKŞK’ daki (madde 3) Şifre Politikalarını veya Bilgi Sağlayıcısının talimatlarını ihlali durumunda, bu SKŞK’ yı derhal ve nedensiz olarak fesih edebilir

14.2 Yukarıdakilere ters düşmemek kaydıyla, Kullanıcının SKŞKya aykırı hareket edip bunun ruhunu ihlal ettiği tespit edilirse ve söz konusu ihlali (giderilebilecekse) gidermediyse veya ihlalin bildirimini almaya müteakip yedi (7) gün içinde İdeal Data veya sorumlu kurumlara tatmin edici bir taahhüt sunamadıysa, İdeal Data, kendi inisiyatifinde veya (Bilgi Sağlayıcılarının talimatlarına göre) Kullanıcının şifrelerini, hesaplarını (veya bunların bir bölümünü), Hizmet Kullanımını askıya alabilir veya fesih edebilir, Hizmetlerdeki bazı bilgileri çıkarabilir, Kullanıcının hesabını ve Kullanıcının hesabındaki ilgili bilgiler ve dosyaları silebilir veya pasif hale getirebilir ve/veya bazı Dosyalar veya Hizmetlere erişimi engelleyebilir veya askıya alabilir, Hizmetleri veya bir bölümünü sağlamayı tebliğle veya tebliğ olmaksızın kesebilir.

 15. Devir:

Kullanıcı bu SKŞK çerçevesinde veya bu belgede belirtilen Kullanıcının hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini İdeal Data’nın önceden yazılı muvafakati olmadan devretmeyecektir. İdeal Data bu SKŞK daki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bazılarını, Kullanıcının muvafakatini almaksızın bir iştirakine veya herhangi şirket birleşmesi durumunda veya İdeal Data’nın varlıklarının tamamı veya çoğunun satılması durumunda varlığını sürdüren bir tüzel kişiliğe devir edebilir.

 16. Uygulanacak Kanun ve Yargı Yetkisi:

Bu Son Kullanıcı Anlaşması tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır ve Taraflar bu Son Kullanıcı Anlaşmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm hukuki süreçlerle ilgili olarak İstanbul Mahkemelerinin yetkili olacağını Kabul etmektedir.

 17. Bildirimler:

17.1 Bu SKŞK uyarınca İdeal Data’ya yapılması gereken tüm bildirimler, tebliğler, onaylar, teklifler ve diğer iletişim yazılı olarak yapılacaktır ve şahsen, e-maille, iadeli taahhütlü postayla aşağıda belirtilen uygun irtibat kişisine yapılacaktır. Bu bildirim/tebliğ veya iletişim teslimat belgesi ve deliliyle teslim edilmiş sayılacaktır.

Adres: İdeal Data Finansal Hizmetler A.Ş.,
Eski Büyükdere Caddesi, Bilek İş Merkezi, A Blok, Kat:2
4.Levent-İstanbul/Türkiye

Email: İdeal Data tarafından sağlanan ürünlerde,‘CONTACT US(İLETİŞİM)’ sayfasında bulunabilir (şu anda web sitesinde www.idealdata.com.tr )

17.2 Kullanıcıya yapılacak tüm bildirimler/tebliğler, onaylar, teklifler ve diğer iletişim Kullanıcının İdeal Data’ya bildirdiği irtibat kişisine yazılı olarak (elden teslimle, e-maille, iadeli taahhütlü olarak) gönderilecektir veya İdeal Data bu bildirimi ürünleri veya web sitesinden yapabilir (şu anda www.idealdata.com.tr).

17.3 Tarafların her biri diğer Tarafa önceden bildirimde bulunmak şartıyla bildirim adresini değiştirebilir.

17.4 Bu SKŞK kapsamında veya onunla ilgili tüm bildirim veya iletişim İngilizce lisanında veya diğer bir lisanda, ancak İngilizceye çevirisiyle beraber yapılmalıdır. İngilizce ve diğer lisandaki metin arasındaki herhangi itilaf durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

17.5 Hizmetler bu SKŞK ve diğer konulardaki değişiklik bildirimlerini İdeal Data’nın web sitesinden bu bildirimleri yaparak gerçekleştirebilirler (şu anda www.idealdata.com.tr).

 18. Fors Majör:

Fors Majör durumların gerçekleşmesi halinde ne Kullanıcı ne de İdeal Data bu SKŞK’ dan ötürü gerekli görülen herhangi eylemindeki gecikmeden veya bunun yerine getirilememesinden ötürü hallerde sorumlu olmayacaktır ve söz konusu Fors Majör olaylardan ötürü yaşanan herhangi gecikme süresi söz konusu resmi ve geçerli süreye eklenecektir. Ancak tarafların her birinin söz konusu Fors Majör olayların bir Aydan fazla süresi durumunda bu SKŞK’ yı derhal iptal etme imkanı olacaktır.

 19. Anlaşmanın Tamamı:

Elektronik ve diğer tipteki uygulamadaki tüm abonelik formu, başvuru formu, sipariş formu, fatura, fiyat teklifi (mesela, Süreyi, ödeme metodunu, fiyatı vs. kapsayan) ve/veya bu SKŞK Kullanıcı ve İdeal Data arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Kullanıcı tarafından Hizmetlerin kullanımını yönetir ve İdeal Data ve Kullanıcı arasındaki, bu SKŞK konusunda ve Hizmetler konusundaki daha önceki ve mevcut tüm yazılı ve sözlü şartların ve diğer taahhüt ve görüşmelerin yerini alır.

 20. Değişiklikler:

İdeal Data bu SKŞK’ yı Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme ve/veya yerine başka unsurlar koyma hakkını saklı tutar, bunlar zaman zaman Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmadan yürürlükteki Abonelik Ücretlerini de kapsar. Bu değişiklikler İdeal Data’nin web sitesinde (şu anda www.idealdata.com.tr) yer alacaktır ve Kullanıcı için yürürlükte ve bağlayıcı sayılacaktır. Kullanıcının İdeal Data tarafından yapılan yeni şart ve koşulları Kabul etmemesi durumunda, Kullanıcının kalan ödemelerini (varsa) yapmasına müteakiben, Kullanıcının İdeal Data’ya yazılı bildirimle bu SKŞK’yı fesih etme hakkı olacaktır.

 21. SKŞKnin Yürürlük Tarihi

SKŞK’nin yürürlük tarihi Kullanıcının o an geçerli olan Abonelik Ücretini ödediği tarih olacaktır. Ancak, Kullanıcı kabullerine müteakiben SKŞK’ ya tabi olacaktır. Bu SKŞK Kullanıcı tarafından, Kullanıcının bu dokümanı imzalaması veya elektronik olarak Kabul etmesiyle Kabul edilmiş sayılacaktır.

 22. Muhtelif

22.1 Bu SKŞK İdeal Data ve Kullanıcı arasında olup herhangi üçüncü şahsın lehine değildir (direkt olsun dolaylı şekilde olsun). Kullanıcının üçüncü şahıslarla ve Kullanıcının üçüncü kişilerin işlemleriyle ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlarla ilişkileri sadece Kullanıcı ve üçüncü şahıslar arasındadır. İdeal Data ve/veya Bilgi Sağlayıcılar bu ilişki ve işlemler sonucunda ortaya çıkan herhangi zarar, kayıp veya tazminattan sorumlu olmayacaktır.

22.2 İdeal Data’ nın bu Anlaşmada verilen herhangi hakkı kullanmaması bu Anlaşmadaki diğer haklardan feragat olarak Kabul edilmeyecektir.

22.3 Eğer bu SKŞKnın herhangi hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hüküm mümkün olan en dar kapsamda sınırlandırılacak veya silinecektir, böylece bu SKŞKnın kalanı tamamen yürürlükte kalmaya ve uygulanmaya devam edecektir.

22.4 Bu SKŞK, İdeal Data’nın önceden yazılı muvafakati olmadan Kullanıcı tarafından devredilemez, transfer edilemez veya temlik edilemez (kanunun işleyişi veya diğer yollarla). İdeal Data’nın Kullanıcının onayı olmadan bu SKŞKyı kısmen veya tamamen devretme hakkı olacaktır.

22.5 Bu SKŞK’ nin sonucu olarak herhangi acentelik, ortaklık,ortak girişim veya işveren, çalışan ilişkisi yaratılmamıştır ve Kullanıcının hiçbir yönden İdeal Data’yı bağlama sorumluluğu yoktur.

22.6 İdeal Data ve Kullanıcı arasında bu SKŞKnin sona ermesi veya feshi, Tarafların fesih veya sona erme tarihi itibarı ile tahakkuk etmiş haklarını veya devam etme özelliğine sahip olan yükümlülüklerini etkilemeyecektir ve bunlar yürürlükte kalmaya devam edecektir,ki bunlar aşağıdakileri kapsar ve bunlarla sınırlı değildir, (herhangi nedenle bu SKŞKnın feshi veya sona ermesine bakılmaksızın) borçlar, garanti, tazminat, müseccel ve fikri mülki haklar, Yazılım Mülkiyeti, Gizlilik ve ödeme yapma yükümlülüğü.

“Kullanıcı yukarıda bahsi geçen materyallere erişim hakkının sona ermesine rağmen yukarıda belirtilen şart ve koşulların yürürlüğünün devam edeceğini Kabul eder.”